Historie

Oprichting

De geschiedenis van de U.T.V.,Utrechtse Technische Vereniging, begint bij de oprichting van de M.T.S. voor de Bouwkunde te Utrecht in september 1910. In deze periode was er een grote verscheidenheid aan leerlingen. De heer Ir. A. W. C. Dwars, destijds directeur en later ook beschermheer, verbaasde zich “toen een knaap werd ontdenkt met korte broek”. Ondanks zijn voornemen zich voorlopig buiten dergelijke zaken te houden, was hij erg tevreden toen op 12 juni 1913, in een vergadering in de kantine op de Vondellaan werd besloten tot de oprichting van een vereniging waar alle M.T.S.’ers toegelaten werden. Vanaf maart 1912 was er al een “M.T.S.-club” opgericht. Deze was echter niet voor iedereen toegankelijk en onderscheid zich met bruine schoenen, toen een teken van stand. Een groep waarbij niet iedereen zich aan kon sluiten. Veel studenten waren het niet eens met deze regeling en stapten naar de directeur. De heer Dwars besloot op 13 januari 1913 dat er een bijeenkomst in de kantine zou plaatsvinden over deze kwestie. Op 20 juni 1913 werd dan ook de officiële oprichtingsvergadering gehouden. De naam: Utrechtse Technische Vereniging werd later dat jaar verkozen. Vervolgens werden ook de statuten opgesteld, op 8 februari 1915. Deze werden vervolgens bij koninklijk besluit goedgekeurd in de staatscourant nummer 59 op 11 maart 1915. In de statuten stond het doel van de vereniging centraal, deze luide: “De U.T.V. stelt zich ten doel de onderlinge aanraking en de algemene ontwikkeling harer leden te bevorderen, elkanders belangen te behartigen en het aanzien van de Middelbare Technische School voor de Bouwkunde te Utrecht te verhoogen.”

De jaren tien

In de periode 1913-1919 werden verschillende onderafdelingen opgericht voor ondermeer voetbal (de U.T.S.V.), muziek (het Strijkje) en gymnastiek. In 1915 werd een poging gedaan tot het uitkomen van een verenigingsblad, genaamd “Het Heiblok”, deze werd later opgeheven wegens te hoge kosten. In 1917 nam de toenmalige directeur afscheid, de heer Dwars werd opgevolgd door de heer Lijdsman. De heer Dwars zou later zelf een ingenieursbureau oprichten onder de naam DHV.

De jaren twintig

In de jaren 20 van de twintigste eeuw groeide de vereniging qua structuur en belangenverstrengelingen. Op 13 Juni 1920 vraagt de heer van Doorn tijdens de ALV om een prijsvraag uit te schrijven voor een clublied. De voorzitter deelt mede dat de dergelijkheid van de muziek een bezwaar is en de musici te weinig van de compositieleer afweten. De prijsvraag leverde te weinig inzendingen op. Na velen discussies wordt het schrijven van het clublied maar uitgesteld en uitbesteed voor een bedrag van fl. 35,-. Het clublied krijgt naar lange correspondatie een honorarium van fl. 75. Men kiest dit bedrag landelijk te delen met andere corpsen voor een gezamelijk lied. Een voorstel om alleen katholieke leden aan te nemen wordt afgewezen tijdens de ALV. Ideeën voor een meerdaagse excursie begint bij veel leden te leven. In het jaar 1921 wordt de eerste almanak uitgebracht van de U.T.V. met een kostprijs van fl. 1,50. In de jaren 1924 en 1925 is eveneens een almanak uitgebracht. Hierna zou het boekwerk lang niet meer geproduceerd worden door de lage aantal verkochtte exemplaren. U.T.V. kende veel sponsoren zo kregen de aanwezigen op een ledenvergadering op 15 februari 1921 een sigaar van firma van Alperen (tabak), natuurlijk met een dankwoordje terug naar de tabakerie.

Om bij de U.T.V. te komen wordt de inauguratie gehouden voor de leden, na hun groentijd kwam elk jaar de hilarische dag weer op het programma. Voor de inauguratie waren een aantal eisen gesteld aan de groenen namelijk: Binnen 3 weken contact met oudere jaars maken, op hoogte zijn gewoontes U.T.V., 2 weken achtereen naar borrel komen, dragen van een groen lintje in knoopsgat jas voor 3 weken, uitvoeren en meewerken aan toneelstuk inauguratieavond 4 dagen na afronding eerste jaar cursus. Inaugratieavonden dienden feestelijk te oogen. Voor de aanvang van het officiele gedeelte wordt er een spel gespeeld. Een voorbeeld hiervan was het hawaiienspel. De groenen dienden in een rij van vijf achter elkaar te zitten en op de ritme van de pianomuziek hun bovenlichaam voorwaarts en achterwaarts te bewegen, terwijl de heren hun besprenkelde met water. Bij ongehoorzaamheid diende het individu op haar knieën heen en weer door de zaal te wippen. Na de feestelijkheden diende het officiele gedeelte. Asprinaten-leden mochten naar binnen indien leden en bestuur klaar zat. Alle groenen moesten op commando gezamelijk hun glazen melk leeg drinken. Hierna volgde een rede waarbij de voorzitter de leden verwijsde aan hun trouw en eergevoel ten gunste aan de U.T.V. Hierna werden de bullen uitgereikt aan de groenen en mocht de aspiranten zich mengen met de andere leden en werd de tekst van het clublied gezongen. Hierna volgde de toneelstukken/voordrachten. Aspiranten hadden drie maanden na krijgen bull stemrecht. Inauguratie werd versoepeld na enkele aanvragen naar met dragen groen lintje (3 mnd.) en groen das (1 wk.), zelfs het opheffen van de inauguratie is ter stemming geweest.

Wie groots denkt, doet ook groots en zo werd de U.T.V. actief in bonds-bestuursvergadering, landelijk 6 corpsen. De deelname aan deze bond werd gesteld op 10% van alle inkomsten van de vereniging. Tijdens het bestaan van deze bond wordt tussen de verenigingen veel uitnodigingen naar elkander toegestuurd en is er een plan voor een landelijk M.T.S.-kamp. De U.T.V. had in dat bestuur ook een afgevaardigde.

Andere dingen waar de U.T.V. meemaakte in de jaren wtintig waren: Deelname aan de koninklijke optocht op Koninginnedag in september, feestavond heeft voor het eerst een externe band, Erelid heer Verhoeven benoemd voor zijn deelname aan twee besturen (vrz. & sec.) en het als voorzitter in onvoltallig bestuur meerdere functie bekleden ten kostten persoonlijke belangen (Als dank krijgt hij een boekwerk cadeau), het houden van een Propaganda-avond waarbij alle leden lintje gratis kregen, grote moeite is er om een ruimte te vinden voor de fuif-cabaret-avond van 1924, statuutswijzigingen vonden plaats, bestuur is lage opkomst bij ALV’s zat en stuurt alle afwezigen een motie van afkeuring. U.T.V. kent financieel een slecht jaar en twee donateuren vullen de begroting op voorwaarde dat budget van avonden max. fl. 15 bedragen en bestuur zelf fl. 100 aansprakelijk is. U.T.V. krijgt bij de directeur voor elkaar om gedurende examens in de kantine te roken en koffie te drinken. 18 november 1925 wordt de U.T.S.V. wel herkend en gesubsideerd (fl. 25).

De jaren dertig

De jaren dertig beginnen voor ons archief somber, er is weinig terug te vinden van de eerste jaren. Wel is er wat overgebleven van het vierde lustrum in 1933. Zoals gebruikelijk in deze periode concentreren de feestelijkheden zich rondom het gebouw van Kunsten en Wetenschappen (K en W) op de Mariaplaats. Op donderdag avond werd er in café “de nieuwe Veemarkt” een corpsavond gehouden. Op vrijdag werd met het hijsen van de vlag het lustrum officieel geopend. Mevrouw Lijdsman opende een bouwkundige tentoonstelling, die verschillende regionale en landelijke dagbladen haalde. De tentoonstelling werd opgeleukt met het optreden van het “Russisch Trio”, de U.T.V. band. Vervolgens werd er door leden een verenigingsvlag aangeboden, deze heeft afwisselende gele en blauwe banen, met rechtsboven de kleuren van Utrecht. Reden hiertoe was dat de leden vonden dat de verenigingskleuren de afgelopen twintig jaar te weinig zichtbaar en herkenbaar waren. Aansluitend aan de tentoonstelling is er een feestdiner, waar zowel leden, oud-le den als verschillende docenten en de directeur bij aanwezig zijn. Op zaterdag was een receptie waar het bestuur felicitaties in ontvangst nam. Het lustrumfeest wordt die avond gehouden eveneens in het gebouw van K en W. Op zondag werd het lustrum in stijl afgesloten door een “tea”.

Overige dingen die in de jaren 30 plaats vonden waren: Het maandblad van de vereniging, de klinknagel, kwam in grote getalen periodiek uit met als beginmaand augustus 1933. De jaarfeesten welke gehouden werden zijn bedoelt ter viering van de geboortedag der U.T.V. U.T.V.’ers worden gestimuleerd mee te doen aan het opzetten van een toneelstuk over het leven op de MTS. U.T.V. probeert een tenniscub op te zetten met haar leden. Alle afgestudeerde MTS’ers konden lid worden van de bond van afgestudeerden. In 1935 wordt er een meerdaagse excursie georganiseerd naar België, voor zowel de burgerlijke- als de waterbouwkunde. In de aanloop van deze excursie benadrukde het bestuur dat de vereniging meer is dan alleen feesten. Ook in deze periode werden de feesten goed bezocht, maar de cops-avonden (borrels) en voor lezingen en excursies zijn in hun ogen niet voldoende bezocht door de leden. Het vijfde lustrum in 1938 werd wederom een groot succes. Ook deze keer concentreerde de feestelijkheden zich rondom het gebouw van K en W. Tijdens dit lustrum ging het bestuur en de commissie op de foto. Gebruikelijk in deze periode waren de linten bij het bestuur met plaket, welke jaarlijks werden doorgegeven. De lustrum-commissie onderscheidde zich door eveneens geel blauwe linten, maar dan op de borst.

De jaren veertig

De jaren veertig heeft de vereniging net als de rest van de wereld veel schade van de tweede Wereld Oorlog. Ook voor de oorlog voorzag het bestuur een terugloop van haar leden en verteld haar leden om haar actiever te maken door het sturen van de gedachtegoed. De jaarfuif werd vervroegd, het wordt een weekend lang gevierd met op de zaterdag een detectivespel en een reunie met aansluitend een bal tot 04:00 uur. Op de zondag werd een dansorkest verwelkomd tijdens een diner. De U.T.V. kende 98 leden waarvan 34 praktikanten, 47 donateurs, waarvan 15 docenten en 32 oud-docenten en oud-leerlingen. In de klinknagel werd het volgende stukje geplaatst:

Laten we echter nu als U.T.V.’ers, elk voor zich, nog eens even nagaan wat we van de U.T.V. verwacht hebben en nog ver-wachten; wat de U.T.V. eigenlijk voor ons betekent; wat zij deed; vroeger en nu; dit laatste halve jaar, en… wat we elk persoonlijk voor haar deden , of trachtten te doen, en ook … wat we nalieten te doen in haar belang. Laten we allen nog eens beseffen dat een vereniging als de onze geen zin en geen toekomst heeft, wanneer alles wat voor-, in-, en door haar gedaan of nagelaten wordt, uit moet gaan van het bestuur. DAN MOET HET KOMENDE JAAR EEN GOED JAAR WORDEN! GELUKKIG NIEUW JAAR!

In augustus kondigde de regering aan niet meer vergaderingen te houden met meer dan twintig personen. Bestuur schreef een brief naar de leden voor uitstel van ALV. 23 september 1940 werd het verbod weer opgeheven. In 1941 onderstreepte ook beschermheer Lijdsman over rol van de U.T.V.; liefde, steuning en samenwerking en het beoogen van een groeiende reputatie van de MTS als uitgangspunten. En sprak de wens uit dat alle krachten bijdragen aan de groei en de bloei van de U.T.V. Ook om de nieuwe aanwas te stimuleren om te wonen in Utrecht werden voor de eerstejaars kregen bij aanvang van lidmaatschap een pensionlijst met kamers, welke een commissie heeft geinspecteerd op netheid, verlichting en ruimte voor plaatsing tekenbord. Een gemiddelde prijs bedroeg fl 60 p.m. In oktober 1941 wordt voorlopig de laatste klinknagel uitgegeven en het verenigingsblad zou de aankomende 3 jaren plat liggen door het verbod van de bezetters. Tijdens de oorlog leefde de U.T.V. door maar zonder naslag. De voorzitter Henk Doosjen was tijdens de tweede Wereld Oorlog verzetsleider van de regio Utrecht stad. Hij verzorgde voor onderduikers, geld, valse papieren, voedsel en onderdak. Hij staat in een koninklijke lijst van verzetstrijders, waarvan hij 1 van de 1500 man is. Na zijn aanhouding is hij, samen met drie andere verzetstrijders getransporteerd naar de Maarseveenseplassen en achter een auto geknoopt met een touw. Vervolgens was hij getransporteerd naar Fort de Bilt waar hij doodgeschoten is.

Het archief spreekt weer in 1944 en halverwege het jaar werd het jaarfeest gehouden. Tijdens het jaarfeest werd ook de inauguratieavond wederom gehouden. Een kleine impressie hiervan: Nadat de feestzaal was betreden gaf de voorzitter ballotagecommissie een daverende rede. Spreker verwelkomde alle leden als meneer en alle aspiranten als biggen. Voorts betoogde hij; “Biggen horen op de vloer, want stoelen zijn voor heren net als roken & drinken. Applaus volgt. De biggen werden de zaal uitgejaagd en ontdaan van schoenen, kousen en boorden. De biggen kregen een groen boekje en werden gedoopt in een bak met waterachtig vocht door de hooggeschoolde herenpersoneel. De U.T.V. gaat weer verder met het dagelijkse leven. Na drie jaar verscheen er een klinknagel en alle leden die in het vuurpeleton of anders gesneuveld zijn werden herdacht tijdens de ALV die plaatst vond op 12 oktober 1945. Herkenning is nu nog terug te vinden als in 1945 de eigenschappen van een U.T.V.’er worden geschetst bij een ALV namelijk: 1. Ga nooit naar een vergadering, 2. Ga je, kom te laat, 3. Is het slecht weer, overweeg niet te gaan, 4. Kom je op de vergadering maak dan vooral ontterechte opmerkingen. Op 29 en 30 maart 1946 werd de eerst reunie na de tweede WO gehouden. Op de zaterdagochtend werd er een borrel gehouden waar de dames bij zijn. Tijdens de middaguren speelden de studerende en de afgestudeerden tegen elkaar een voetbalwedstrijd. In de avond werd er een toneelstuk gehouden in de Tivoli welke besloten wordt met een gala. De reunie heeft de kas van de U.T.V. erg aangetast. In september 1947 krijgt de U.T.V. binnen de Hogeschool Utrecht haar eigen ruimte. Het lustrum van 1948 heeft veel voorbereiding zo werd een steunfonds, 50 cent gedurende 26 weken, voor de minderbedeelde opgericht en werd een prijsvraag uitgeschreven voor de activiteiten die georganiseerd werden tijdens deze week. Ook voor goede doelen stond de U.T.V. haar mannetje zo werd in oktober 1948 voor het Rode Kruis een bloedinzameling onder de naam “100 Liter bloed van 200 MTS’ers” georganiseerd. Ook de eerste U.T.V.-film had haar intrede gemaakt op 3 november 1948 tijdens de ALV. Tijdens dit jaar werd Theo Benschop (oud voorzitter) erelid, hij had veel voor de U.T.V. gedaan om de vereniging op een hoger peil te brengen.


De jaren vijftig

In de jaren vijftig ging de U.T.V. door met haar dagelijkse bezigheden. In 1951 werd er sportief enkele hoogtepunten behaald zo werd er een interne tafeltennistoernooi gehouden, welke 100 uur duurde waar men op twee tafels speelden. Een voetbaltoernooi in Maastricht werd gewonnen, het team uit Heerlen tekent bezwaar aan en wilde rervanche. In de Limburgse Courant werd geschreven dat het Utrechtse team dit weigerd maar U.T.V. ontkent dit. In het gebouw van Kunst en Wetenschappen wordt weer feestelijk het jaarfeest gehouden en een ontgroeningsfilm werd weer gepubliceerd. Ook de bevriende verenigingen binnen de Utrecht begon weer meer te spelen, UMTC en U.T.V. nodigde elkaar veel uit voornamelijk voor lezingen.

De U.T.V.érs kregen een vast ritme in de week te pakken en in november 1954 werd er door het bestuur enkele vaste dagen aangesteld. Zo werd de zaterdag de corpsavond en woensdag de soosavond, alle vrouwelijke partners waren op alle avonden welkom.Financieel werd besloten de contributie te verhogen naar fl. 12,50 en werd voor de herkenning van de U.T.V.’er de verenigingspet vervangen door een das. De ontgroening telde dat jaar de helft minder inschrijvingen dit werd gewijd aan de daling van de koopkracht, men 3 jaar jonger was geworden, geen bevrijdingsroes meer kende. Alle regels van de ontgroening werden verandert; het dragen van een rozet, vaderschap (geen knechtschap), houden van speeches bestuur, tour d’ U.T.V., de test, de kennismaking, bloedraad als enige vernederingsavond, zeggenschap voor bepaalde tijd op vergaderingen. In december tijdens de sint-viering kwam de sint op een scooter aan. Toen elke docent naar voren dienden te komen werd een ongecorriceerd gedicht ter gehoren gebracht die de U.T.V. bij de MTS heeft beschaamd. Later die avond werden ook enkele rotjes afgestoken dat niet bijdraagde aan een geslaagde avond. Een straffe winter volgde en in 1955 deden enkele leden mee aan de elfstedentocht.

In 1956 werd de gezelligheid uit het zuiden gevierd, Carnaval. Op de boot werd op 11 februari 1956 het feest gevierd waarbij de feest-cie veel bier had ingeslagen en 37 spritsen (als snack). Tijdens een gezellige avond en een kostuumverkiezing wordt er om 02:45 hard gezongen met als gevolg dat de politie met groot materieel aankwam. In eerste instantie werden zij als verkleedde gasten onthaald maar na herkenning van de agenten sloot de prins om 03:05 het carnavalfeest en ieder ging naar huis. Het jaar 1956-1957 kende een financieel chaotisch jaar door het passeren van drie penningmeesters, de klinknagel kwam niet vaak uit, donateursgiften waren bij bestuur niet bekend en geïnt, ook veel leden hadden de contributie niet betaald.

De jaren zestig

In 1960 bestond de H.T.S. 50 jaar. Ze bestond uit ongeveer 450 leerlingen en 50 leraren en assistenten. Het lustrum werd groots gevierd, met borrels, excursies en diner. Ook de U.T.V. liet deze gebeurtenis niet ongemerkt voorbij gaan en besteed veel aandacht aan de viering en organiseerde een puzzelrit door en rond Utrecht. Aan het einde van het bestuursjaar ’61-’62 was de vereniging weer terug bij af, het saldo bedroeg f. 400,- negatief. Uit het verenigingsblad blijkt dat daar en in de wandelgangen werd getwijfeld aan het bestaansrecht van de vereniging, aan de vooravond van haar vijftig jarig bestaan. Het bestuur publiceert in haar eerste klinknagel het volgende: “U.T.V. ligt op zijn gat. Dat komt niet door het bestuur. Dat komt door u.”. De onvrede nam echter flink af nadat de nieuwe penningmeester, J.I. Flikweert, de zaakjes weer op orde had gekregen en ervoor zorgde dat de vereniging het jaar af sloot met een positief saldo van ruim 700 gulden. De U.T.V. bleek toch waarde en toekomst te hebben. In 1963 vierde de vereniging haar 50 jarig bestaan. De feestelijkheden bestonden uit verschillende feesten, traditie getrouw in het gebouw van K en W, maar ook op de H.T.S. zelf. Verder werd er een cabaretvoorstelling georganiseerd. Het serieuze gedeelte werd ingevuld door een fotowedstrijd, voor alle H.T.S.’ers en mensen daar buiten.

Ir. N.E. Burhoven Jaspers overleed in 1965. Als erelid, beschermheer en directeur is hij altijd zeer betrokken geweest bij de vereniging (in vrijwel elke Klinknagel is een artikel van zijn hand te vinden), het bestuur herdenkt hem en dankt hem vooral voor zijn persoonlijke inzet voor de vereniging. Zijn opvolger was de heer ir. K. Rademaker, die in zijn voorstel artikel benadrukde dat de H.T.S. zorgt voor technische kennis, maar de U.T.V. belangrijk is voor de nodige mensenkennis. Dit lijkt niet bijster origineel (elke directeur lijkt dit te benadrukken) maar wellicht juist daarom niet minder waar.

Mede dankzij het XIe lustrum leek de vereniging weer op te leven. Voor het lustrum, eind november 1967, ontbond het bestuur de Lustrum-commissie nog. Maar er werd een nieuwe commissie opgericht die vrijwel uit dezelfde mensen bestond, echter met een nieuwe voorzitter en vaste afgevaardigde van het bestuur. De nieuwe commissievoorzitter kreeg uiteindelijk de voorzittershamer en de daarbij behorende verantwoordelijkheid, voor de lustrumperiode overgedragen, de vergelijking met prinscarnaval lijkt hier op zijn plaats. Het lustrum zelf was een groot succes en gaf reden tot optimisme bij bestuur en leden. Uiteindelijk werden er 315 paspartouts verkocht. Het sportfeest, na een sportdag in Zeist, werd bezocht door ongeveer 700 mensen. Het bootfeest, deed zijn intrede en levert 300 bezoekers op. De autorally, voornamelijk voor oud-leden, had 106 bezoekers. Het galabal ter afsluiting van de feestelijkheden kende, mede dankzij vele oud-leden het enorme aantal van 950 bezoekers. De traditie om feesten te houden in het gebouw van K en W werd tijdens dit lustrum verbroken, het galabal werd georganiseerd in de Tivoli.

Eind jaren zestig brak ook een andere passie door. De fotocommissie had voor het ontwikkelen van de foto’s een eigen kamer gekregen in 1968. Voor de activiteiten van de U.T.V. werden fotowedstrijden gehouden. De redactie ontving in dit jaar uit Kopenhagen een brief met daarin 10 cartoons van een Deense cartoonist welke gepubliceerd mochten worden voor fl. 15 p.st. in de klinknagel. Ze werden gratis ten toongesteld in de kantine. Tijdens de HTS-zwemkampioenschappen had het estafette team de 5 x 50 vrije slag gewonnen met een tijd van 2 minuut 30,9 seconden. Er werd 6,1 seconden van het persoonlijke record afgezwommen. Ook in 1969 werden sportieve succesen behaald. Tijdens een sporttoernooi in Leeuwwarden in een bedroevend slechte sporthal waar de spijkers uit de vloer naar boven kwamen werden de bastketballers derde, de handballers derde en de volleyballers helaas laatste. Binnen de U.T.V. en HTS wil niemand actief optreden buiten redactie en bestuur. Veel leuzes worden geplaatst in het maandblad: “het is alles voor het volk, maar niets door het volk”. Een soos-commissie kwam niet van de grond terwijl de directeur een ruimte achterin de fietskelder beloofd had. Bestuur had bij de gemeente ook gevraagd om een soosruimte. Deze had aangegeven een gemeenschappelijke HBO-soos te aanvaarden, terwijl de universiteitsverenigingen wel appart geaccepteerd worden. Aan het einde van de jaren zestig werd K. Rademakers aangesteld als Erelid.

De jaren zeventig

De jaren zeventig werden voor de U.T.V. bijna haar ondergang. Het begon allemaal zo mooi door bijna alle prijzen tijdens de Haarlemse en UMTC sportweek te pakken. De klinknagel had een oplage van 650 stuks en de redak-cie wil onafhankelijk worden van de U.T.V. als schoolblad. Op 16 februari laat het U.T.V. bestuur weten dit toe te staan indien ze financieel onafhankelijk kunnen zijn. De bekendheid van de U.T.V. wordt kritiek met een ledenaantal van 60. Er werd een cabaretgroep opgezet welke zeer goed uit de startblokken ging maar snel in het duister verdween. Wel kwam een soos voor de U.T.V. uit de grond deze werd gedeeld met Paramedus, UMTC & labaratoriumassistenten. Dinsdag tot zaterdag was deze geopend tot 00:30, op dinsdag was de U.T.V. gastheer. Soos was tegenover de Munt op de hoek Leische Kade/ Bankastraat. Pilsje was er fl. 0,80. Door deze verplaatsing was de U.T.V. volledig afhankelijk van de HTS van 1970 tot 1974. De klinknagel werd ondertussen doorgezet onder de naam Info & Nonius.

In 1974 kwam de U.T.V. weer snoeihard terug door te beginnen met het introkamp en is weer terug in de schoolkrant. Tijdens het introkamp werd o.a. auto getrokken en een dropping gehouden. Een nieuwe sociteit werd gedeeld met UMTC & HZSU (hogere luchtvaartschool) aan de Oude Gracht 279 ’t Oude Pothuys. Ook binnen de HTS klinkt de U.T.V. weer in de oren. U.T.V. gaf een wijnfeest waarbij goed gedronken wordt en er een jazz-bandje in de aula optrad. Ook het U.T.V.-lied werd weer vaak gezongen en geplaatst in de schoolkrant. De ALV hebben helaas niet altijd even vaak een grote opkomst, ALV van 13 maart 1975 telde 12 bezoekers. De sportverslaving keerde weer terug in 1977 wanneer er voor het eerst wordt meegedaan aan de Batavierenrace.


De jaren tachtig

Een groot gat valt in onze historie door het niet opslaan van het gedane werk. van 1975 tot 1985 is er weinig op papier terug te vinden van de vereniging. Het verenigingsblad de Klinknagel valt na tien jaar weer op de deurmat in 1985. In 1985 werd een jaarkalander samengesteld die tot op heden niet veel verschillen. Het introductiekamp kende wel een verschil deze werd gehouden in Elst, hiernaar werd toe gefietst. Maandagavond was er het bosspel, op dinsdag een studie gerelateerd programma. Op woensdag werd er een excursie naar een stad georganiseerd en op donderdag werd er gesport en gesloten met een bbq. In 1989 werd het maandblad van naam gewijzigd in Voorheen de Klinknagel.

De jaren negentig

In de zomer van 1990 ging de U.T.V. met vierdejaars kanoen in de Ardennen. U.T.V. neemt deel aan VHUST (Verenigde Hogeschool Utrecht Studentenverenigingen), welke op 19 september 1990 een feest met de Dijk in de Tivoli gaven. De ALV op 14 september 1990 werd gehouden op de boot met de dia’s van intro & de borrel. U.T.V. geeft samen met Uranymus weer een groots feest, het Patser en Sloerie feest in de Grote Catacombe.

Er is kritiek op de redactie dat deze niet alle ingekomen stukken rectificeren. In 1991 wordt het nieuwe activiteit ingezet namelijk de bierestafette, deze werd gehouden in de Grote Catacombe. Teams bestonden uit 6 personen. De U.T.V. deed weer mee met de Betonkanorace, welke in Drachten werd gehouden. De kano van de U.T.V. woog 76 kilo. Tijdens de eerste drie ronden was de U.T.V. eerste. Met een toptijd van 2 minuten en 2 seconde over een afstand van 500 meter. Tijdens de finale was er een slechte start en een aanvaring waardoor men strandde op een derde plaats. Wel werden we overall beste en kregen een wisselbeker. Tijdens de Batavierenrace eindigde we als 136 van de 292. Tijdens het introkamp diende iedereen uit te stappen wanneer in de trein aan de noodrem was getrokken tussen twee stations in. De barre struintocht wordt gehouden, dit was een wandeltocht waarbij alleen het beginpunt en het eindpunt van de dag bekend waren en alle deelnemers een minimale bagage meekregen. Tijdens het verenigingsjaar 1991-1992 waren de eerste jaarclub en dispuut in oprichting en werd de snelheidsprijs van de Betonkanonrace behaald. In januari wordt het nieuwe huisregelement opgesteld en ingevoerd. Het nieuwe U.T.V.-logo werd ontworpen. Uitleg nieuwe logo: De richting van de driehoek is gelijk aan de diagonaal van het Utrechtse wapen. De cirkel van de letters staat voor de verenigingsband. De letters U, T en V zijn in het perspectief als een dynamisch symbool van de vereniging. Het logo werd ontworpen door Christian Visser. Tijdens de bootborrel werd er een nieuw record neergezet van 1 minuut en 46 seconde voor het drinken van een liter bier uit de glazen laars. Het jaar 1992-1993 telde de U.T.V. 500 leden, met 50 activiteiten en 45 actieve leden. Op 8 december 1993 vond de eerste keer een inauguratie van jaarclubs en disputen plaats. Tijdens deze gebeurtenis diende een persoon van een team op een pizzaplank te zitten en door de andere teamgenoten opgetilt te worden. Tijdens de wedstrijd moest de opgetilde zo snel mogelijk een aantal bananen, tomaten & negerzoenen opeten. Verder werd er alleen bier gedronken en oorkondes uitgereikt door de voorzitter en de penningmeester. Jaarclubs waren Vrauwekul, Pinocchio en Kresj. Het dispuut was Pegus. 1994, 9 februari werd een OV-kroegentocht gehouden, hierbij waren groepen van vijf personen, door enveloppe met een cryptische aanwijzing vier kroegen te vinden in diverse steden. 1994, een jaar waarin de U.T.V. een nieuwe ruimte kreeg voor de behoefte van opslag, archief, computeren en het maken van posters. Het zelfde jaar 27 april werd er voor het eerst gelaserquest. De feesten van de U.T.V. vonden jaren lang plaats in de K-sjot. In 1997 nam U.T.V. deel aan FUST samen met UMTC, S.V. Cabo Bianci en V.V.S. Uranymus. FUST wordt in 2002 omgedoopt tot Communis Fortus, bekend als Com’Fort. In 1999 verscheen er sinds 1925 “Eindelijk” weer een almanak welke een jaarverslag gaf van het verenigingsjaar 1998-1999.

De jaren nul

Op 22 mei 2001 werd het nieuwe U.T.V.café geopend op de locatie Nijenoord. Tijdens deze openingen werd het allereerste biertje geveild. Uiteindelijk is het eerste biertje verkocht voor maar liefst 275 gulden! In 2003 vond het lustrum van de U.T.V. plaats. Het lustrum kreeg de naam ‘Big Week’ en duurt vier dagen. Tevens verscheen een almanak met als titel: ‘Soep van de dag’. In 2003 wordt er voor het eerst een constitutieborrel georganiseerd. Dit is een borrel andere verenigingen om het nieuwe bestuur te introduceren. Veel andere
verenigingen organiseren ook zo’n borrel hun nieuwe bestuur. Vanaf dit jaar vindt zo’n borrel elk jaar plaats. Verenigingsjaar 2004/2005 is het eerste jaar waarin Grachtentocht wordt gehouden. Iedereen is hier erg enthousiast over, want de activiteit zat helemaal vol. Niet alleen U. T. V.-ers, maar vrienden en bevriende verenigingen stappen het bootje in. In Oktober 2005 is het allereerste jaar waarin een Actiefledenweekend werd
gehouden. Tegenwoordig noemen we dit het Commissieledenweekend, of afgekort CLW. Dit weekend was een cadeautje van het bestuur aan de actieve leden om ze te bedanken voor hun inzet en te laten zien hoe belangrijk zijn de verenging. In 2006 bestond het welbekende U.T.V.- café vijf jaar. Er werd een ‘BIG party’ georganiseerd ter ere van dit lustrum. Het U.T.V.-café werd verbouwd en vergroot in 2007. De reden hiervan was dat s.v. Cabo Bianci tijdelijk kan verhuizen in verband met de verbouwing aan de Oudenoord. Dit tijdelijk werd uiteindelijk definitief, aangezien s.v. Cabo Bianci gevestigd bleef in Nijenoord. Het negentiende lustrum vond plaats in 2008. De naam van het lustrum luidde: ‘MIJ’. Het woord kan overal voor, in of achter geplakt worden bijvoorbeeld ‘Ga je mee met MIJ’ of Kom je ook in MIJ?’. Het toepasselijke van het thema is dat de lustrumviering in mei is. Er kwam nieuwe almanak uit die ‘Onder het genot van… ‘ heette. Op 27 mei 2008 heeft de lustrumcommissie een kermis georganiseerd op het Nijenoordterrein. Zo kon men meedoen met allemaal leuke activiteiten, zoals gooien op gezichten, surfen en nog veel. Daarnaast was er ook een optreden georganiseerd. In 2009 werden genoeg activiteiten door de vereniging georganiseerd, Zoals een cabaretvoorstelling en een pokertoernooi. Daarnaast werd in verenigingsjaar 2009/2010 het U T. V.-café verbouwd door de commissieleden van de Technolo-cie.

De jaren tien (2.0)

2010 is het jaar dat het dispuut LYNX geïnaugureerd werd door dispuut Osiris en VondelING. In verenigingsjaar 2010/2011 kreeg de Utrechtse Technische Vereniging een nieuwe hoofdsponsor! Dit werd Continu. Op 22 december 2011 mochten de leden met elkaar stropdasdrinken. Iedereen werdmet zijn of haar das vastgemaakt aan de tafel. Het was biertje kwartiertje, dus je moest snel drinken. Lukte het niet meer om je bier te legen, dan lag je uit het spel.Degene die aan het eind over was, was de winnaar. In 2013 werd ook de jaarlijkse tapwedstrijd gehouden. De uiteindelijke winnaar mocht de gouden bierafschuimer dan trots mee naar huis nemen. 20 juni 2013 was de datum dat het écht waar was. De Utrechtse Technische Vereniging bestond nu 100 jaar! En dat is zeker een reden voor een feestje. Daarnaast was 2013 ook het jaar dat de BetonKanoRace werd georganiseerd door de U.T.V.. Ter ere van het lustrum bracht de U.T.V. een almanak uit. De naam was XXL, XX staat voor 20 en de L als afkorting van Lustrum, dus 20e lustrum. Daarnaast ging de almanak over de afgelopen 100 jaar in plaats van 5 jaar. Dus het was een XXL-editie van de almanak de Almanak-cie pakte goed uit tijdens deze feestelijke opening. Iedereen werd ontvangen met een prosecco en kon het ware U.T.V -museum binnenwandelen. Op het event zelf was de almanak in A1-formaat aanwezig. Het enorme boek werd opengeslagen en iedereen werd verrast door de ‘echte’ almanakken. De zaterdagmiddag van 17 mei 2014 zal menig U.T.V-er zich nog wel kunnen herinneren. Puffend en steunend wakker geworden in een dampvochtig bed, dat ruikt naar alcohol en zweet, om grijpend naar zijn/haar hoofd zich eraan te herinneren dat de kater niet alleen van de alcohol was. Het lustrumgala was zeker een geslaagde avond die werd gevierd in een waar kasteel. Het moment was daar: het einde van een jaar lang vieren dat U.T.V. daadwerkelijk de 100 jaar was gepasseerd. Gelukkig was er reeds licht aan de horizon: het 105-jarig bestaan van de vereniging was niet ver weg meer! Het lustrumjaar werd feestelijk afgesloten met een boottocht op 27 juni. Het mocht echter niet zo zijn, vijfjaar blijkt toch best een poos om te overbruggen. Waar het lustrumjaar zo voorbijvloog, leek het alsof de daaropvolgende vijfjaar die tijdssprint niet bij kon houden. Maar misschien kwam dat ook wel door alle veranderingen die de U. T.V., haar leden en de Hogeschool Utrecht in die periode meemaakten. De vereniging heeft in de afgelopen jaren veel veranderingen meegemaakt, maar is daarbij altijd trouw gebleven aan haar identiteit en motto: “Niks moet, alles mag”. Doch is er iets gewijzigd in haar identiteit. Waar de voorgaande jaren de U.T.V. zich vooral als gezelligheidsvereniging heeft geprofileerd, is de focus na het 100-jarig bestaan bijgesteld. De verbinding door studie heeft zijn plaats weer teruggevonden binnen de vereniging. Het studiejaar 2013-2014 stond niet alleen in het teken van het twintigste lustrum, ook was dit de periode waarin er geen alcohol in het U.T.V.-café geschonken mocht worden. Nadat de U. T.V. al meer dan tien jaar het café exploiteerde, kwam de Hogeschool Utrecht tot de ontdekking dat hiervoor geen horecavergunning voorhanden was. Niet alleen de U.T.V. ging de boot in, ook andere studieverenigingen met een bar zagen hetzelfde lot als de U.T.V. tegemoet. De tap werd op last van de HU gesloten en de vereniging verkeerde in haar donkerste (en droogste) dagen. Leden wisten elkaar minder te bereiken, evenementen werden minder bezocht en men vergat hoe heerlijk Hertog Jan kon zijn. Het bestuur deed zijn uiterste best om het hart kloppend te houden. Het nieuw aangeschafte koffiezetapparaat moest ervoor zorgen dat de concentratie op peil bleef, terwijl de kroeg functioneerde als studie-/werkplek voor het handjevol actieve leden die de weg naar het café nog wist te vinden. Ondertussen werkte het bestuur met man en macht aan het verkrijgen van de benodigde vergunning. Bestuursleden en barbeheerders werden op cursus gestuurd voor het behalen van de diploma’s voor ‘sociale hygiëne’, waarna zij samen met de barvrijwilligers de ‘Instructie Verantwoord Alcohol schenken’ (IVA) moesten afronden. Na een periode, die gevoelsmatig veel te lang duurde, was het moment daar: de horecavergunning was binnen! Ondanks een mooie borrel om de heropening van het U.T.V.-café te vieren, had het alcoholverbod al diepe wonden binnen de vereniging achtergelaten, De hoeveelheid actieve leden was flink teruggelopen en ook de terugloop van (niet) leden naar het café zou nooit meer hetzelfde zijn. Om de vereniging weer te laten bloeien, moesten er andere bronnen worden aangeboord. Een van deze bronnen werd gevonden in de serieus-studerende student. Er werd gedacht dat door het aanbieden van uiteenlopende studie gerelateerde activiteiten er meer toeloop van studenten zou ontstaan. Hiervoor werd de Organisa-cie in het leven geroepen. De commissie nam het voortouw in het organiseren van kroegcolleges, excursies, studiebegeleiding en buitenlandreizen en heeft daarbij gezorgd voor de heropleving van het studie gerelateerde aspect van onze vereniging. Zo heeft de Organisa-cie op 13 december een excursie geregeld van Van Zoelen naar het Domplein. Het was niet alleen de U.T.V. die in deze periode worstelde met haar identiteit. Ook de Faculteit Natuur & Techniek (en met name binnen het Instituut Gebouwde Omgeving (IGO)) rommelde Over de richting die zij moesten volgen. AI enkele jaren kampten de opleidingen van het IGO met een teruglopende hoeveelheid aangemelde studenten en slecht scorende opleidingen, Tel daar een tijdelijke verbouwing en een steeds verder uitgestelde verhuizing bij op en het ver- haal is compleet. Het was voor het twintigste lustrum van de U.T.V. al duidelijk dat het volgende lustrum op een andere locatie gevierd zou worden. AI jaren werd er gesproken over de verhuizing van het IGO naar de Uithof. Echter bleef het bij spreken over, de concrete plannen lieten Zich nog niet zien, Tot dat eind 2014 duidelijk werd dat er wel degelijk iets ging veranderen. Niet het IGO ging verhuizen, maar het Institute for Engineering & Design (IED) moest (gedwongen) van gebouw wisselen. Tot die tijd zat het IED schuin tegenover het IGO In het gebouw aan de Oudenoord 700. Dit gebouw was echter door de HU verkocht aan de HKU, waardoor het IED opzoek moest naar een andere locatie. Doordat een verhuizing naar de Uithof er nog niet inzat, werd er een oplossing gevonden door het IED bij het IGO in het gebouw aan de Nijenoord 1 te vestigen. Maar niet voordat het gebouw werd verbouwd. Onder het mom van: “Hen je geil of wil je een koekje” werd in december 2016 het U.T.V.- Kerstdiner georganiseerd om het jaar heerlijk afte sluiten met een uitgebreid driegangendiner. Eenmaal afgedaald naar de kelder van de Rechtbank vonden we een indrukwekkende zaal ondersteund door een buitengewoon kerstachtig decor en een schaal toepasselijk koekjes bij de Ingang van de zaal. Uiteraard bleek het aantal koekjes wat overbleef, hetzelfde aantal te zijn als erop gelegd was. Dit zou resulteren in een wellustig Kerstdiner van welgeteld 55 U.T.V.-leden, een overvloed aan flessen wijn en heerlijke versnaperingen. Het aantal genuttigde flessen wijn overtrof al snel het aantal aanwezigen, alvorens het hoofdgerecht opgediend was. Ondanks de overheerlijke voorgeschotelde gerechten van De Rechtbank, viel bij sommige de hoeveelheid alcohol en de gerechten niet lekker op de maag. Wat ervoor zorgde dat drie van de sanitaire voorzieningen niet meer gebruikt konden worden. AI met al dus een geslaagd U.T.V. Kerstdiner, met maar één kleine overtreffing van het budget van 800 euro én een ontzegging voor het organiseren van toekomstige evenementen en partijen bij De Rechtbank door de U.T.V.. Op 15 december werd, onder het mom van de verhuizing van de FNT van Nijenoord 1 naar het Utrecht Science Park, een feest georganiseerd genaamd: Nacht van Nijenoord, Het Zou de feestelijke afsluiting Zijn voor alle betrokken studenten, docenten en medewerkers die gekoppeld waren aan de verschillende instituten die behoorden tot de Faculteit Natuur en Techniek. Een zo volledig mogelijk programma was hiervoor opgesteld om de avond uiterst aantrekkelijk te maken. Van lokalen en zalen die gebruikt werden voor het draaien van diverse muziekgenres, tot livebandjes, een silentdisco en natuurlijk niet te vergeten de après-skibar in onze eigen U.T.V.-café. Maar ook Archery Tag, Sumo worstelen en zelfs werd een binnen schoolse activiteit tijdens dit evenement. Na een feestelijk begin en veel plezier en plezier werd er al snel een einde gebreid aan avond, Een klein aantal studenten hadden namelijk alvast een voorschot genomen op de verbouwing van Nijenoord. Aangezien de brandinstallatie buiten gebruik is geraakt, tijdens de vernielingen, werd besloten het feest voortijdig te beëindigen. Ondersteund door de Bhv’ers van de HU en een groot aantal verantwoordelijke leden van onze vereniging is iedereen netjes naar buiten begeleid. Hier werd iedereen feestelijk ontvangen door de zwaailichten en Sirenes van welgeteld 18 politievoertuigen. In 2017 was het dan eindelijk zo ver. De Utrechtse Technische Vereniging ging veranderen van locatie. Het vertrouwde plekje op de Nijenoord 1 werd verlaten en er werd plaatsgemaakt voor de vereniging op de Uithof. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen werd de Verhuis-cie het leven ingeroepen. Dat de U.T.V. zou gaan verhuizen stond al een lange tijd vast. Al in de vorige lustrumperiode hebben de toenmalige besturen gesprekken met de HU gehad over o.a. verhuizing, herhuisvesting en ruimtegebruik. Er zijn toen heel wat afspraken gemaakt, die bij nader inzien niet meer relevant waren of onmogelijk nageleefd konden worden. Lange tijd leefden wij in een waan dat een echte verhuizing toch nooit plaats zou vinden. De kans dat de voorspelling van het eind van de wereld van de Maya’s door gaan, leek nog minder aannemelijk dan dat de zou verhuizen naar De Uithof. Het U.T.V.-café was natuurlijk een veel te mooie plek om los te laten. De eerste tekenen van een serieuze verhuizing kwamen in het verenigingsjaar 2013-2014. Vanwege interne verhuizingen in de HU kwam IED hij de U.T.V. in het pand, wat betekende dat er minder ruimte beschikbaar was. Als eerste stap moesten wij het bar-hok opgeven. De commissiekamer werd opgeheven en in- gedeeld als het nieuwe bar-hok. Lange tijd gebeurde er hierna niets, tot in de zomer de bestuurskamer moest verhuizen naar het instituutsplein op de eerste verdieping. Dat er dingen aan het gebeuren waren, was nu echt merkbaar. Gelukkig kregen wij op de nieuwe locatie wel weer een bar terug. De aanbesteding voor de ruimte was gewonnen en er was een stichting opgericht om deze bar te runnen: Stichting Het Proeflokaal. Deze bar zou, net zoals het U.T.V.-café, de hele dag open zijn. Het assortiment is wel groter geworden, waaronder Verse broodjes en een warme keuken. Het bier is duurder geworden, maar er zijn wel meerdere vaste speciaalbieren bij gekomen. In de eerste weken na de verhuizing was een ding in ieder geval al snel duidelijk. De U.T.V. kon het café nog steeds niet loslaten, want overdag zit Het Proeflokaal altijd vol met U.T.V.-ers. In 2017 vond ook het VOL-Weekend plaats op Ameland. Dit was het tweede VOL-Weekend van de VOL samenstelling en was vanaf moment één een groot succes. Het weekend werd afgetrapt met een biercantus op locatie, waarbij de sfeer er al snel in zat. Mede door de bier verstrekkende charmante dames in dirndl, werd er luid gezongen aan de tafels. De volgende dag werd gevuld met een sportief programma, waarbij men de keuze kon maken om te blow karten of te paardrijden. Een derde optie werd al snel toegevoegd door de iets mindere fanatiekelingen, die heerlijk genoten van het zonnetje bij één van de Beach clubs. Na een namiddag vol met spelletjes, werd de pubquiz gestart met de gehele groep. Na het vertier stapte iedereen op de fiets om ons te begeven naar Discotheek Swinging Mill, om daar de zaak onveilig te maken. Zoals de jonge honden niet weg te slaan waren bij Daphne, was onze groep niet wegslaan uit de club toen de lichten eenmaal aangingen. Alom een mooie stapavond met de groep VOL-leden. We hebben in 2018 onze eerste 3D-kano mogen realiseren. Deze heeft zeker zijn sporen verdiend op de welberuchte BetonKanoRace in Eersel. Dit was niet gelukt zonder de hulp van Volker Ruitinga.